Projekt – Zielona Komunikacja - Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Biuletyn Informacji Publicznej MZK
Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze

"Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2020

OPIS PROJEKTU

Projekt pn. „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” (nr POIS.06.01.00-000019/16) uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt wpisuje się w Oś Priorytetową VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.
Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 30 października 2017 r. i od tej daty rozpoczęły się zmiany infrastrukturalne oraz taborowe w zielonogórskiej komunikacji miejskiej.

Cele projektu są następujące:

 • eliminacja szkodliwej emisji z transportu publicznego,
 • ograniczenie emisji CO2,
 • redukcja hałasu,
 • ograniczenie kosztów eksploatacji autobusów,
 • poprawa bezpieczeństwa pasażerów i ułatwienie korzystania z transportu publicznego.

Projekt jest bardzo duży, dlatego został podzielony aż na 23 kontrakty – obejmujące swoim zakresem poszczególne fazy jego realizacji: począwszy od przygotowania dokumentacji przetargowych i kosztorysowych oraz wykonania prac projektowych, poprzez wykonawstwo dostaw i robót budowlanych, aż po nadzór nad pracami.

Z punktu widzenia mieszkańców miasta i pasażerów zielonogórskiej komunikacji miejskiej, kluczowe znaczenie mają poniższe kontrakty Projektu:

 • „Dostawa fabrycznie nowych elektrycznych niskopodłogowych autobusów” – w ramach której zakupiono 47 elektrobusów marki Ursus City Smile CS12LFE; było to największe jednorazowe zamówienie na autobusy elektryczne w całej Europie,
 • „Dostawa fabrycznie nowych przegubowych niskopodłogowych autobusów miejskich” – w ramach której zakupiono 17 autobusów przegubowych (o długości 18 m) marki Mercedes Conecto G, z silnikami Diesla, ale spełniających najbardziej rygorystyczne normy czystości spalin,
 • „Przebudowa Zajezdni Autobusowej MZK w Zielonej Górze” – która obejmuje m.in. budowę nowych obiektów kubaturowych (hali obsługi autobusów i wiaty, pod którą będą garażować autobusy elektryczne), przebudowę i rozbiórkę części istniejących obiektów oraz przebudowę układu komunikacyjnego,
 • „Budowa Centrum Przesiadkowego” oraz parkingu dla samochodów osobowych i rowerów Bike&Ride w rejonie dworca PKP wraz z przebudową układu drogowego, w celu skomunikowania Centrum Przesiadkowego z drogami publicznymi,
 • „Budowa infrastruktury elektro-energetycznej i teletechnicznej wraz z przebudową pętli autobusowych dla systemu stacji ładowania autobusów” – w ramach której – poza inwestycjami wymienionymi w nazwie kontraktu – założono dostawę, montaż i uruchomienie monolitycznej kontenerowej stacji transformatorowej na potrzeby zajezdni MZK,
 • „Dostawa stacji ładowania” autobusów elektrycznych na pętlach autobusowych oraz terenie zajezdni – w ramach której przewidziano objęcie systemem telemetrycznym wszystkich stacji ładowania i autobusów elektrycznych,
 • „Zadaszenie peronów Dworca PKP” – obejmujące zadaszenie ciągu pieszego pomiędzy peronami dworca PKP i placem przesiadkowym; cały obszar zadaszenia, tj. Centrum Przesiadkowe i perony, zrealizowany zostanie w jednym, spójnym stylu architektonicznym – zarówno w zakresie wyglądu, jak 
  i przyjętych rozwiązań materiałowych,
 • „Przebudowa wiaduktu pod torami PKP przy ul. Batorego w Zielonej Górze”,
 • „Rozbudowa systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym i systemu zarządzania flotą pojazdów MZK” – w ramach której zostanie zakupione nowoczesne oprogramowanie do tworzenia rozkładów jazdy i zarządzania flotą pojazdów oraz nowe elektroniczne tablice przystankowe,
 • „Budowa i przebudowa pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – wprowadzająca nowe, dogodne rozwiązania zarówno dla pasażerów, jak i ułatwiające pracę kierowcom autobusów komunikacji miejskiej.

Przygotowanie Projektu wymagało wielu prac. Obecnie trwa faza realizacyjna. Podpisane zostały i są realizowane kluczowe umowy na wykonanie robót budowlanych (w systemie zaprojektuj i wybuduj) – dotyczące: Centrum Przesiadkowego, zajezdni autobusowej oraz infrastruktury elektro-energetycznej i teletechnicznej wraz z przebudową pętli autobusowych dla systemu stacji szybkiego ładowania autobusów. Zawarte zostały też umowy na nadzór nad tymi inwestycjami.

Autobusy przegubowe już wożą zielonogórzan i turystów. W ramach umowy z ich dostawcą, przekazany został również pojazd serwisowy utrzymania ruchu. Autobusy elektryczne oraz stacje ładowania są zaś na etapie produkcji i dostaw.

Projekt realizowany jest we współpracy z PKP PLK S.A., które rozpoczęły fazę budowy zadaszeń na dworcu PKP oraz przebudowę wiaduktu.

Pomimo widocznego postępu prac, ich znaczny zakres powoduje, że na efekty końcowe trzeba jeszcze poczekać. Patrząc z optymizmem na postępującą realizację kontraktów, zakładamy, że do połowy 2020 r. przyniesie sporo zmian w krajobrazie i systemie komunikacyjnym Naszego Miasta.

Beneficjent projektu

Beneficjentem odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację projektu pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi Priorytetowej 6, Działania 6.1. Rozwój transportu zbiorowego w miastach jest Miasto Zielona Góra.
Prezydent Miasta Zielona Góra udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze do jednoosobowego reprezentowania gminy Miasto Zielona Góra.
Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa projekt przygotowują oraz realizują pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zielonej Górze.

Cel realizacji projektu

W ramach Projektu przewidziano szereg zadań zmierzających do:

 • eliminacji szkodliwej emisji z transportu publicznego,
 • ograniczenia emisji CO2,
 • redukcji hałasu,
 • ograniczenia kosztów eksploatacji autobusów,
 • poprawa bezpieczeństwa i ułatwienie korzystania z transportu publicznego.

Cel ogólny projektowanego przedsięwzięcia - zmniejszanie niskiej emisji na obszarze miasta Zielona Góra powiększonego o teren dawnej Gminy Zielona Góra oraz Gminy Zabór jest zgodny z celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 dotyczącym wsparcia gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia wpisuje się w Działanie 6.1 POIiŚ poprzez realizację poniższych celów: Głównym celem Projektu jest „Wdrożenie nisko emisyjnego publicznego transportu zbiorowego w Zielonej Górze” wpisującego się w cel główny działania 6.1., tj. „ większe wykorzystanie nisko emisyjnego transportu miejskiego” oraz cele szczegółowe niniejszego działania. W efekcie realizacji projektu powstanie nisko emisyjny publiczny transport zbiorowy zintegrowany ze zbiorowym transportem pozamiejskim, charakteryzujący się dużą atrakcyjnością dla użytkowników i zachęcający do rezygnacji z indywidualnego transportu samochodowego na rzecz komunikacji miejskiej.

Zakres realizacji projektu

Zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie MZK od momentu podpisania Umowy o dofinansowanie jest zobowiązany, przeprowadzić szereg działań z zakresu informacji i promocji, zarówno obowiązkowych jak i dodatkowych, skierowanych i dobranych do wszystkich grup docelowych, do których zobowiązał się w dokumentacji aplikacyjnej Projektu.
W ramach działań obowiązkowych planujemy:

 1. oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich:
  • wszystkie działania informacyjne i promocyjne dotyczące Projektu,
  • wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu, które zostaną podane do wiadomości publicznej,
  • dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie;
 2. umieścić tablice informacyjne i pamiątkowe w kluczowych miejscach realizacji Projektu;
 3. umieścić opis Projektu na stronie internetowej;
 4. przekazać osobom i podmiotom uczestniczącym w Projekcie informację, że projekt uzyskał dofinansowanie.

Korzyści realizacji projektu

Produkty wynikające z realizacji projektu można podzielić na 2 kategorie: produkty ogólne wynikające wprost z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej), produkty szczegółowe wynikające z zakresu Projektu.

Poniższa tabela prezentuje oczekiwane produkty z realizacji Projektu.
Produkty na podstawie na art. 101 ust. 1 lit. h) Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. służące do monitorowania postępów produkty na podstawie na art. 101 ust. 1 lit. h) Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. służące do monitorowania postępów

Produkt Liczba
1) Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 64 sztuki (47 szt. 12 m elektryczny + 17 szt. 18 m Diesel EURO 6)
2) Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 6 055 osób
3) Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych 1 sztuka
4) Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” 60
5) Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” 1 sztuka
6) Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych 1 sztuka
7) Przebudowana Zajezdnia Autobusowa MZK w Zielonej Górze 1 sztuka
8) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 1 sztuka
9) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 1 sztuka

Dla Projektu „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” zostały określone rezultaty w poniższej tabeli.
Rezultaty na podstawie na art. 101 ust. 1 lit. h) Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. służące do monitorowania postępów

Produkt Liczba
1) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 3
2) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 0

Dofinansowanie realizacji projektu

Zielona Góra staje się europejskim liderem ekologicznej, elektrycznej komunikacji miejskiej i wzorem dla innych miast. Stare, wyeksploatowane autobusy, czasem pozostawiające za sobą chmurę czarnego dymu, to widok, który już niedługo przejdzie do lamusa. Wkrótce na ulice naszego miasta wyjadą nowoczesne, ekologiczne autobusy, które obsługiwać będą większość linii. W kraju nikt się jeszcze na to nie zdecydował. Jaka jest cena tej rewolucji komunikacyjnej? – nie bagatela 257 milionów złotych.

A wszystko to, w ramach realizowanego projektu pod nazwą „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze”. Władze miasta pozyskały na jego realizację unijne dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w wysokości ponad 167 mln zł. Bezpośredni wkład z miejskiego budżetu to aż 38,5 mln zł. Udział w Projekcie ma również PKP PLK S.A. która zapewnia 3,5 mln zł.

Mechanizm POIiŚ

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze z upoważnienia Prezydenta Miasta Zielonej Góry - Pana Janusza Krzysztofa Kubickiego jest odpowiedzialny za realizację Projektu pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” POIS.06.01.00-00-0019/16.

Realizacja tej inwestycji stała się możliwa dzięki uzyskaniu unijnego dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, na mocy Umowy o współfinansowanie zawartej w dniu 30 października 2017 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie, a Miastem Zielona Góra – Beneficjentem Projektu.

Instytucja Zarządzająca Programem jw., stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach mają pozwolić na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynić się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Z uwagi na powyższe, Miejski Zakład Komunikacji informuje, że w celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza umieszczonego na stronie internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.pois@mr.gov.pl.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/.

wiata przystankowa ze zbitą szybą
Jesteś świadkiem wandalizmu? NIE CZEKAJ!
tel. 68 196 51
Chcesz złożyć reklamację?
Chcesz złożyć reklamację? Dzwoń lub pisz:
tel. 68 45 20 454
Zielonogórska Policja
Zielonogórska Policja i Miejski Zakład Komunikacji
Informuje! Ostrzega! Radzi!

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu