Wyszukiwarka ulg - Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Biuletyn Informacji Publicznej MZK
Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze

Wybierz kryteria szukanej ulgi

Wypełnij przynajmniej 1 pole, aby rozpocząć wyszukiwanie
Uprawnienia do BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW
 • Dzieci do lat 7
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

Oświadczenie o wieku dziecka osoby opiekującej się nim w czasie podróży.

 • Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do końca roku szkolnego w którym uczeń kończy 20 roku życia
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

- ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o ważną legitymację szkolną lub

- ważna legitymacja szkolna

 • Opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością uczęszczających do placówki opieki nad dzieckiem w wieku do lat 7 lub przedszkola w przejazdach z dzieckiem i bez dziecka z miejsca zamieszkania do placówki lub przedszkola i z powrotem
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

Ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności dziecka i ważne zaświadczenie z placówki lub przedszkola do której uczęszcza dziecko z zaznaczeniem że zostało przyjęte jako dziecko z niepełnosprawnością

 • Studenci uczelni i instytucji określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późń. zm. 4)) do ukończenia 26 roku życia
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

 na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.

 • Opiekunowie uczniów z niepełnosprawnością realizujący obowiązek szkolny, w przejazdach z uczniem i bez ucznia z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

Ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności ucznia i ważną legitymację szkolną dla uczniów niepełnosprawnych

 • Opiekunowie dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych publicznych i niepublicznych oraz placówek przedszkolnych i żłobkowych mających siedzibę na terenie Miasta, podróżujących w celu udziału w uroczystościach organizowanych na terenie Miasta
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

na podstawie zaświadczenia dyrektora placówki określającego datę i cel podróży oraz imię
i nazwisko opiekuna.

 • Osoby, które ukończyły 70 lat
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

- ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o dokument tożsamości ze zdjęciem stwierdzający wiek lub

- dokument tożsamości ze zdjęciem stwierdzający wiek

 • Osoby o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, jak również osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz ich opiekunowie w czasie podróży
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, jak również orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dawne orzeczenie o pierwszej grupie inwalidzkiej

 • Opiekunowie osób o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, jak również osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w przejazdach bez tych osób z miejsca zamieszkania na warsztaty, do ośrodków terapii zajęciowej oraz do stołówki MOPS-u lub innej (np. Caritas) i z powrotem
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

Ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o  orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, jak również orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dawne orzeczenie o pierwszej grupie inwalidzkiej oraz zaświadczenie z placówek o uczestnictwie lub objęciu opieką

 • Osoby o niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie uniemożliwiającym wcześniejsze zatrudnienie, których opiekun pobiera świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz opiekunom tych osób w czasie podró
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

- ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenie o wypłacanym świadczeniu pielęgnacyjnym lub

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenie o wypłacanym świadczeniu pielęgnacyjnym

 • Opiekunom osób o niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie uniemożliwiającym wcześniejsze zatrudnienie, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w przejazdach bez tych osób z miejsca
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie o wypłacanym świadczeniu pielęgnacyjny i zaświadczenie z tych placówek o uczestnictwie

 • Osoby ociemniałe oraz ich przewodnicy w czasie podróży
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o dokument osoby ociemniałej, potwierdzający niepełnosprawność z umiarkowanym (dawniej II grupa) lub znacznym (dawniej I grupa) stopniem niepełnosprawności o symbolu 04-O lub

dokument osoby ociemniałej, potwierdzający niepełnosprawność z umiarkowanym (dawniej II grupa) lub znacznym (dawniej I grupa) stopniem niepełnosprawności o symbolu 04-O

 • Pracownicy MZK i członkowie ich rodzin, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym oraz emeryci MZK
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydanej przez MZK na podstawie Regulaminu Organizacyjnego MZK

 • Umundurowani funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze i Straży Miejskiej w Zielonej Górze podczas pełnienia obowiązków służbowych
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

legitymacja służbowa

 • Osoby będące członkami zwyczajnymi Związku Sybiraków urodzone przed ukończeniem II wojny światowej, tj. przed 8 maja 1945 r., zamieszkałe na terenie Miasta Zielona Góra i gminy Zabór
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydanej przez MZK na podstawie specjalnie w tym celu wydanej, w uzgodnieniu z MZK, legitymacji Związku Sybiraków

specjalnie w tym celu wydana, w uzgodnieniu z MZK, legitymacja Związku Sybiraków

 • Osoby będące członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę urodzone przed ukończeniem II wojny światowej tj. przed 8 maja 1945 r. zamieszkałe na terenie Miasta Zielona Góra i gminy Zabór
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydanej przez MZK na podstawie legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę

legitymacja członkowska Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę

 • Osoby, którym Rada Miasta Zielona Góra nadała Honorowe obywatelstwo Miasta Zielona Góra oraz osoby, którym Rada Gminy Zielona Góra nadała Honorowe obywatelstwo Gminy Zielona Góra
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o legitymację wydaną przez Przewodniczącego Rady Miasta lub Rady Gminy lub

legitymacja wydana przez Przewodniczącego Rady Miasta lub Rady Gminy

 • Kontrolerzy wyspecjalizowanych firm, działający na zlecenie MZK w czasie wykonywania obowiązków służbowych
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważny identyfikator z fotografią i numerem służbowym

 • Osoby zamieszkałe na terenie Miasta Zielona Góra i gminy Zabór, posiadające odznak „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadaną przez właściwego ministra do spraw zdrowia
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydanej przez MZK w oparciu o legitymację „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” oraz dowód tożsamości ze zdjęciem;

 • Osoby zamieszkałe na terenie Miasta Zielona Góra i gminy Zabór, posiadające tytuł i odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadane przez Polski Czerwony Krzyż, za oddanie w 15 litrów krwi – przypadku kobiet i 18 litrów krwi – w przypadku mężczyzn
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o zaświadczenie o ilości oddanej krwi wydane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze oraz dowód tożsamości ze zdjęciem

 • Posiadacze biletów Związku Transportowego Berlin – Brandenburgia (VBB) w relacjach od/do Zielonej Góry
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

bilety VBB do trzech dni od skasowania biletu

 • Osoby zamieszkałe na terenie Miasta Zielona Góra, posiadające odznakę „Dawca Przeszczepu” nadaną przez Kierownika podmiotu leczniczego, w którym dokonano pobrania szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o legitymację „Dawca Przeszczepu” oraz dowód tożsamości ze zdjęciem

 • Osoby zamieszkałe na terenie Miasta Zielona Góra, posiadające tytuł i odznakę „Zasłużony Dawca Przeszczepu” nadaną przez właściwego ministra do spraw zdrowia
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o legitymację „Zasłużony Dawca Przeszczepu” oraz dowód tożsamości ze zdjęciem

 • Matki przebywające z dziećmi w Schronisku Matki i Dziecka lub w mieszkaniu chronionym, działającym przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o aktualnie obowiązującą legitymację imienną oraz zaświadczenie z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze oraz dowód tożsamości ze zdjęciem

 • Osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub

decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub

decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Posiadacze aktywnej karty turysty (Zielonogórska Karta Turysty)
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

na podstawie Karty oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 • Posłowie i senatorowie RP na podstawie Ustawy z dn. 9 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

Legitymacja poselska lub senatorska w związku z art. 43 ust. 1 i art. 45 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 2018 r. poz. 1799)

Uprawnienia do ULGOWYCH PRZEJAZDÓW
 • Uczniowie dziennych szkół policealnych
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o ważną legitymację szkolną lub

ważna legitymacja szkolna

 • Emeryci, oraz ich współmałżonkowie, na których wypłacany jest dodatek rodzinny
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o dowód osobisty i legitymację emeryta lub

dowód osobisty i legitymacja emeryta

 • Osoby do 70 roku życia, pobierające zasiłek stały we właściwych ośrodkach pomocy społecznej w Zielonej Górze i gminy Zabór oraz ich współmałżonkowie, na których wypłacany jest dodatek rodzinny
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o dowód osobisty i zaświadczenie o wypłacanym świadczeniu lub

dowód osobisty i zaświadczenie o wypłacanym świadczeniu;

 • Uczestnicy studiów III stopnia
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o legitymację uczestnika studiów lub

legitymacja uczestnika studiów

 • Osoby do 70 roku życia pobierającym świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy w ustawowo uprawnionych organach emerytalno-rentowych
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o dowód osobisty i zaświadczenie o świadczeniu wypłacanym przez te organy lub

dowód osobisty i zaświadczenie o świadczeniu wypłacanym przez te organy

 • Osoby do 70 roku życia, które zamieniły emeryturę lub świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy na rentę rodzinną pobieraną w ustawowo uprawnionych organach emerytalno-rentowych
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o dowód osobisty, legitymację rencisty i zaświadczenie o zamianie świadczenia wypłacanego przez te organy na rentę rodzinną lub

dowód osobisty, legitymacja rencisty i zaświadczenie o zamianie świadczenia wypłacanego przez te organy na rentę rodzinną

 • Zarejestrowani bezrobotni mieszkańcy Miasta Zielona Góra, którzy utracili prawo do zasiłku dla bezrobotnych w okresie nie pobierania zasiłku
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ważne przez 1 miesiąc od daty wydania

 • Studenci zagranicznych uczelni
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna międzynarodowa legitymacja ISIC (International Student Identity Card) lub inny dokument potwierdzający status studenta

 • Studenci szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna legitymacja studencka wg. wzoru określonego w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

wiata przystankowa ze zbitą szybą
Jesteś świadkiem wandalizmu? NIE CZEKAJ!
tel. 68 196 51
Chcesz złożyć reklamację?
Chcesz złożyć reklamację? Dzwoń lub pisz:
tel. 68 45 20 454
Zielonogórska Policja
Zielonogórska Policja i Miejski Zakład Komunikacji
Informuje! Ostrzega! Radzi!

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu