Wyszukiwarka ulg - Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Biuletyn Informacji Publicznej MZK
Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze

Wybierz kryteria szukanej ulgi

Wypełnij przynajmniej 1 pole, aby rozpocząć wyszukiwanie
Uprawnienia do BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW
 • Dzieci do lat 7
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

Oświadczenie o wieku dziecka osoby opiekującej się nim w czasie podróży.

 • Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do końca roku szkolnego w którym uczeń kończy 20 roku życia
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

- ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o ważną legitymację szkolną lub

- ważna legitymacja szkolna

 • Opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością uczęszczających do placówki opieki nad dzieckiem w wieku do lat 7 lub przedszkola w przejazdach z dzieckiem i bez dziecka z miejsca zamieszkania do placówki lub przedszkola i z powrotem
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

Ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności dziecka i ważne zaświadczenie z placówki lub przedszkola do której uczęszcza dziecko z zaznaczeniem że zostało przyjęte jako dziecko z niepełnosprawnością

 • Opiekunowie uczniów z niepełnosprawnością realizujący obowiązek szkolny, w przejazdach z uczniem i bez ucznia z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

Ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności ucznia i ważną legitymację szkolną dla uczniów niepełnosprawnych

 • Osoby, które ukończyły 70 lat
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

- ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o dokument tożsamości ze zdjęciem stwierdzający wiek lub

- dokument tożsamości ze zdjęciem stwierdzający wiek

 • Osoby o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, jak również osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz ich opiekunowie w czasie podróży
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, jak również orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dawne orzeczenie o pierwszej grupie inwalidzkiej

 • Opiekunowie osób o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, jak również osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w przejazdach bez tych osób z miejsca zamieszkania na warsztaty, do ośrodków terapii zajęciowej oraz do stołówki MOPS-u lub innej (np. Caritas) i z powrotem
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

Ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o  orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, jak również orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dawne orzeczenie o pierwszej grupie inwalidzkiej oraz zaświadczenie z placówek o uczestnictwie lub objęciu opieką

 • Osoby o niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie uniemożliwiającym wcześniejsze zatrudnienie, których opiekun pobiera świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz opiekunom tych osób w czasie podró
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

- ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenie o wypłacanym świadczeniu pielęgnacyjnym lub

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenie o wypłacanym świadczeniu pielęgnacyjnym

 • Opiekunom osób o niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie uniemożliwiającym wcześniejsze zatrudnienie, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w przejazdach bez tych osób z miejsca
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie o wypłacanym świadczeniu pielęgnacyjny i zaświadczenie z tych placówek o uczestnictwie

 • Osoby ociemniałe oraz ich przewodnicy w czasie podróży
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o dokument osoby ociemniałej, potwierdzający niepełnosprawność z umiarkowanym (dawniej II grupa) lub znacznym (dawniej I grupa) stopniem niepełnosprawności o symbolu 04-O lub

dokument osoby ociemniałej, potwierdzający niepełnosprawność z umiarkowanym (dawniej II grupa) lub znacznym (dawniej I grupa) stopniem niepełnosprawności o symbolu 04-O

 • Pracownicy MZK i członkowie ich rodzin, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym oraz emeryci MZK
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydanej przez MZK na podstawie Regulaminu Organizacyjnego MZK

 • Umundurowani funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze i Straży Miejskiej w Zielonej Górze podczas pełnienia obowiązków służbowych
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

legitymacja służbowa

 • Osoby będące członkami zwyczajnymi Związku Sybiraków urodzone przed ukończeniem II wojny światowej, tj. przed 8 maja 1945 r., zamieszkałe na terenie Miasta Zielona Góra i gminy Zabór
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydanej przez MZK na podstawie specjalnie w tym celu wydanej, w uzgodnieniu z MZK, legitymacji Związku Sybiraków

specjalnie w tym celu wydana, w uzgodnieniu z MZK, legitymacja Związku Sybiraków

 • Osoby będące członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę urodzone przed ukończeniem II wojny światowej tj. przed 8 maja 1945 r. zamieszkałe na terenie Miasta Zielona Góra i gminy Zabór
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydanej przez MZK na podstawie legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę

legitymacja członkowska Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę

 • Osoby, którym Rada Miasta Zielona Góra nadała Honorowe obywatelstwo Miasta Zielona Góra oraz osoby, którym Rada Gminy Zielona Góra nadała Honorowe obywatelstwo Gminy Zielona Góra
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o legitymację wydaną przez Przewodniczącego Rady Miasta lub Rady Gminy lub

legitymacja wydana przez Przewodniczącego Rady Miasta lub Rady Gminy

 • Kontrolerzy wyspecjalizowanych firm, działający na zlecenie MZK w czasie wykonywania obowiązków służbowych
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważny identyfikator z fotografią i numerem służbowym

 • Osoby zamieszkałe na terenie Miasta Zielona Góra i gminy Zabór, posiadające odznak „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadaną przez właściwego ministra do spraw zdrowia
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydanej przez MZK w oparciu o legitymację „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” oraz dowód tożsamości ze zdjęciem;

 • Osoby zamieszkałe na terenie Miasta Zielona Góra i gminy Zabór, posiadające tytuł i odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadane przez Polski Czerwony Krzyż, za oddanie w 15 litrów krwi – przypadku kobiet i 18 litrów krwi – w przypadku mężczyzn
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o zaświadczenie o ilości oddanej krwi wydane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze oraz dowód tożsamości ze zdjęciem

 • Posiadacze biletów Związku Transportowego Berlin – Brandenburgia (VBB) w relacjach od/do Zielonej Góry
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

bilety VBB do trzech dni od skasowania biletu

 • Osoby zamieszkałe na terenie Miasta Zielona Góra, posiadające odznakę „Dawca Przeszczepu” nadaną przez Kierownika podmiotu leczniczego, w którym dokonano pobrania szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o legitymację „Dawca Przeszczepu” oraz dowód tożsamości ze zdjęciem

 • Osoby zamieszkałe na terenie Miasta Zielona Góra, posiadające tytuł i odznakę „Zasłużony Dawca Przeszczepu” nadaną przez właściwego ministra do spraw zdrowia
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o legitymację „Zasłużony Dawca Przeszczepu” oraz dowód tożsamości ze zdjęciem

 • Matki przebywające z dziećmi w Schronisku Matki i Dziecka lub w mieszkaniu chronionym, działającym przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o aktualnie obowiązującą legitymację imienną oraz zaświadczenie z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze oraz dowód tożsamości ze zdjęciem

 • Osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub

decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub

decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Posłowie i senatorowie RP na podstawie Ustawy z dn. 9 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

Legitymacja poselska lub senatorska w związku z art. 43 ust. 1 i art. 45 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 2018 r. poz. 1799)

Uprawnienia do ULGOWYCH PRZEJAZDÓW
 • Uczniowie dziennych szkół policealnych
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o ważną legitymację szkolną lub

ważna legitymacja szkolna

 • Emeryci, oraz ich współmałżonkowie, na których wypłacany jest dodatek rodzinny
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o dowód osobisty i legitymację emeryta lub

dowód osobisty i legitymacja emeryta

 • Osoby do 70 roku życia, pobierające zasiłek stały we właściwych ośrodkach pomocy społecznej w Zielonej Górze i gminy Zabór oraz ich współmałżonkowie, na których wypłacany jest dodatek rodzinny
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o dowód osobisty i zaświadczenie o wypłacanym świadczeniu lub

dowód osobisty i zaświadczenie o wypłacanym świadczeniu;

 • Uczestnicy studiów III stopnia
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o legitymację uczestnika studiów lub

legitymacja uczestnika studiów

 • Osoby do 70 roku życia pobierającym świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy w ustawowo uprawnionych organach emerytalno-rentowych
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o dowód osobisty i zaświadczenie o świadczeniu wypłacanym przez te organy lub

dowód osobisty i zaświadczenie o świadczeniu wypłacanym przez te organy

 • Osoby do 70 roku życia, które zamieniły emeryturę lub świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy na rentę rodzinną pobieraną w ustawowo uprawnionych organach emerytalno-rentowych
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna e-karta, wydana przez MZK w oparciu o dowód osobisty, legitymację rencisty i zaświadczenie o zamianie świadczenia wypłacanego przez te organy na rentę rodzinną lub

dowód osobisty, legitymacja rencisty i zaświadczenie o zamianie świadczenia wypłacanego przez te organy na rentę rodzinną

 • Zarejestrowani bezrobotni mieszkańcy Miasta Zielona Góra, którzy utracili prawo do zasiłku dla bezrobotnych w okresie nie pobierania zasiłku
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ważne przez 1 miesiąc od daty wydania

 • Studenci zagranicznych uczelni
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna międzynarodowa legitymacja ISIC (International Student Identity Card) lub inny dokument potwierdzający status studenta

 • Studenci szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych
Dokumenty uprawniające lub sposób potwierdzenia

ważna legitymacja studencka wg. wzoru określonego w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Jakdojade Zielona Góra
Oferta pracy
EUROPEAN MOBILITY WEEK
Jesteś świadkiem wandalizmu?
Jesteś świadkiem wandalizmu? NIE CZEKAJ!
tel. 68 196 51
Chcesz złożyć reklamację?
Chcesz złożyć reklamację? Dzwoń lub pisz:
tel. 68 45 20 454
Zielonogórska Policja
Zielonogórska Policja i Miejski Zakład Komunikacji
Informuje! Ostrzega! Radzi!

Znajdź nas

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Chemiczna 8
65-713 Zielona Góra

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu