Ochrona danych osobowych - Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Biuletyn Informacji Publicznej MZK
Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze

Ochrona danych osobowych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o.

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w pełni respektuje i szanuje prawo do ochrony danych osobowych klientów publicznego transportu zbiorowego, pracowników, kontrahentów i partnerów. W związku z tym przedstawiamy Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w MZK Sp. z o.o.

Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – Dz. Urz. UE l 119 z 04.05.2019 str.1) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Chemicznej 8, 65-713 Zielona Góra, a w zakresie wydawania i obsługi e-karty, Miasto Zielona Góra, w imieniu i na rzecz którego działa Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.

Zawsze przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych, MZK Sp. z o.o. identyfikuje cel i podstawę prawną przetwarzania oraz określa okres przechowywania danych.

Przetwarzanie danych osobowych w MZK Sp. z o.o.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:

 • ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit. b),
 • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit. c),
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e),
 • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).

Jeżeli jesteś naszym klientem…

Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by zrealizować umowę jaką Państwo zawierają z MZK Sp. z o.o. korzystając z publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez MZK Sp. z o.o.(podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. b RODO), Wykorzystujemy je do:

 • wydania imiennej e-karty, zakupu i obsługi elektronicznych biletów (dane będą przetwarzane do momentu likwidacji konta/e-karty, a następnie w ograniczonym zakresie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (zwykle 10 lat).
 • weryfikacji uprawnienia do przyznania ulgi - do momentu wygaśnięcia ulgi,
 • weryfikacji dokumentu przewozu (bilety i uprawnienia do ulg/zwolnień) - przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (zwykle 10 lat).
 • wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej (brak ważnego biletu), do momentu wygaśnięcia zobowiązania a następnie przez 6 lat ze względu na prawo podatkowe.
 • obsługi reklamacji od opłat dodatkowych - do momentu zakończenia obsługi reklamacji a następnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z przepisów prawa (zwykle 10 lat).

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również ze względu na wymagania prawne ciążące na MZK Sp. z o.o.  (art. 6 ust 1 lit. c RODO), w celu:

 • obsługi reklamacji, a także skarg, wniosków i petycji; będą one przetwarzane do momentu zakończenia postępowania, a następnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z przepisów prawa (zwykle 10 lat).

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz zapewnienia zgodności z prawem, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane takim podmiotom jak:

Urząd Miasta Zielona Góra i jego jednostki organizacyjne, Rada Miasta Zielona Góra, dostawcy systemów IT, firmy doradcze i konsultingowe, kancelarie prawne i windykacyjne, operatorzy (przewoźnicy realizujący przewozy na rzecz MZK Sp. z o.o.), firmy realizujące usługę niszczenia dokumentów, rejestry dłużników. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom, takim jak Sąd, Prokuratura, Policja itd., na ich uzasadniony wniosek.

Jeżeli jesteś naszym kontrahentem…

Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by zrealizować umowę, którą Państwo zawierają z MZK Sp. z o.o. (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. b RODO). Przede wszystkim dla:

 • wyboru kontrahenta w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lat od zakończenia postępowania.
 • realizacji umowy z kontrahentem i będą przechowywane przez okres minimum 6 lat od daty zakończenia umowy ze względu na wymagania przepisów prawa podatkowego a jeśli umowa zostaje zawarta z finansowaniem z funduszy EU bądź okres gwarancji jest dłuższy, okres ten może ulec wydłużeniu.
 • zapewnienia bezpieczeństwa informacji i będą przetwarzane przez okres 5 lat po zakończeniu umowy.

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz zapewnienia zgodności z prawem Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom takim jak Urząd Miasta Zielona Góra i jego jednostki, Rada Miasta Zielona Góra, Krajowa Izba Odwoławcza, dostawcy systemów IT, firmy doradcze i konsultingowe, kancelarie prawne i windykacyjne, firmy realizujące usługę niszczenia dokumentów oraz innym uprawnionym podmiotom na uzasadniony wniosek np. Policja, Prokuratura, Sąd itp.

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań, aby zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych kwestiach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Prawa osób, których dane dotyczą

Możecie Państwo adresować do nas wnioski zawierające żądania o realizację przysługujących Państwu praw. Prawa te dotyczą w szczególności:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania ich,
 3. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przenoszenia danych osobowych,
 6. sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

Wniosek może być przesłany pocztą, mailowo, lub złożony za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta MZK Sp. z o.o.

Jeżeli realizacja wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc - o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem/wiadomością (ewentualne przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków).

Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny – w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku, skierujemy do Państwa prośbę o jego uzupełnienie.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie w miarę możliwości prowadzona również w tej formie. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator może nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji albo odmówić rozpoznania wniosku.

Dodatkowo, w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, których skutki mogą Państwa dotyczyć, zostaną Państwo o tym poinformowani.

Inspektor Ochrony Danych

W MZK Sp. z o.o. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Małgorzata Jelińska, który weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych oraz dba o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez MZK Sp. z o.o.  

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we wszelkich sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych (w zakresie w jakim dane te są przetwarzane przez Administratora):

 • elektronicznie na adres e-mail: daneosobowe@mzk.zgora.pl
 • telefonicznie pod numerem 68 45 20 450 wew. 74
 • pisemnie na adres: Miejski Zakład Komunikacji, ul. Chemiczna 8, 65-713 Zielona Góra.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt  wskazany powyżej. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

wiata przystankowa ze zbitą szybą
Jesteś świadkiem wandalizmu? NIE CZEKAJ!
tel. 68 196 51
Chcesz złożyć reklamację?
Chcesz złożyć reklamację? Dzwoń lub pisz:
tel. 68 45 20 454
Zielonogórska Policja
Zielonogórska Policja i Miejski Zakład Komunikacji
Informuje! Ostrzega! Radzi!

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu