Projekt „Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze ” - Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Biuletyn Informacji Publicznej MZK
Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze

Projekt „Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze ”

fotowoltaika

Projekt „Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze ”

nr POIS.11.04.00-00-0010/22 w ramach działania 11.4 Transport miejski 
oś priorytetowa XI REACT-EU
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu: wynosi 36 176 470,59 PLN

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 29 411 764,71 PLN

Miastu Zielona Góra udzielone zostało dofinansowanie na realizację Projektu w wysokości  25 000 000,00 PLN, co stanowi 85 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 11 kwietnia 2023 r.

Na terenie miasta Zielona Góra nie powstał dotychczas zintegrowany system zarządzania ruchem. W związku ze znacznym rozwojem transportu publicznego zdecydowano, iż ważnym jego uzupełnieniem, a jednocześnie zachętą do korzystania z usług, będzie możliwość usprawnienia funkcjonowania poprzez możliwość nadawania priorytetów dla pojazdów transportu zbiorowego. Projekt jest zaplanowany jako wsparcie funkcjonowania dotychczasowego systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego i obejmuje działania wspierające jego efektywność. Obejmuje zadania poprawiające warunki funkcjonowania komunikacji w ruchu miejskim oraz zwiększające wykorzystanie zielonej energii do ładowania akumulatorów trakcyjnych. Projekt składa się z dwóch części:

I.      Budowa ITS na terenie Zielonej Góry – usprawniające funkcjonowanie całego systemu transportowego, dzięki którym nastąpi integracja infrastrukturalna istniejących środków transportu oraz dostosowanie systemu transportowego do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

II.    Budowa farmy fotowoltaicznej dla systemu ładowania autobusów elektrycznych na terenie zajezdni MZK sp. z o. o.

Celem głównym projektu jest wsparcie funkcjonowania dotychczasowego systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego i obejmuje on działania wspierające efektywność niskoemisyjnego transportu. Obejmuje zadania poprawiające warunki funkcjonowania komunikacji w ruchu miejskim oraz zwiększające wykorzystanie zielonej energii do ładowania akumulatorów bateryjnych. Projekt wspiera wykonane i będące w trakcie realizacji działania podjęte w ramach projektów POIiŚ.

W ramach realizacji projektu wybudowany zostanie system ITS obejmujący centrum Miasta. Systemem sterowania ruchem drogowym objętych zostanie 16 skrzyżowań, w tym skrzyżowania znajdujące się na głównych ciągach miasta tj. Aleja Wojska Polskiego, ul. Dąbrówki, ul. Łużycka, ul. Stefana Wyszyńskiego. Na skrzyżowaniach tych udzielony zostanie priorytet dla transportu zbiorowego (TZ), co wpłynie bezpośrednio na upłynnienie jego ruchu, skrócenie czasu przejazdu i tym samym na uatrakcyjnienie transportu miejskiego dla mieszkańców i poprawę skomunikowania obszaru funkcjonalnego miasta. 

Projekt integruje różne środki transportu. Objęte w centrum miasta systemem ITS ciągi komunikacyjne są głównymi łączącymi wschód i zachód miasta oraz północ i południe oraz lokalizację centrum przesiadkowego, dworca autobusowego i kolejowego. Dzięki realizacji projektu podróżowanie w mieście będzie łatwiejsze i szybsze. Zostaną zainstalowane elementy drogowe nadając priorytet transportowi publicznemu w ruchu. Poprawiona zostanie płynność ruchu oraz zapewniona zostanie tzw. zielona fala, w celu utrzymania płynności ruchu na całych odcinkach głównych arterii miejskich, tak aby ułatwić podróżowanie m.in. w okolicach Dworca PKP czy Dworca PKS. 

Inwestycja zawiera rozwiązania minimalizujące wpływ ruchu pojazdów transportu zbiorowego na klimat akustyczny. Projekt jest komplementarny wobec projektu dotyczącego zakupu autobusów elektrycznych. Pojazdy te są znacznie cichsze niż pojazdy spalinowe a dodatkowe upłynnienie ruchu, dzięki budowie systemu sterowania ruchem upłynni ruch, co spowoduje, że hałas od komunikacyjny będzie znacząco niższy.

Poprzez budowę farmy fotowoltaicznej inwestycja znacząco poprawia efektywność energetyczną transportu publicznego. Możliwość ładowania autobusów elektrycznych z zasilania alternatywnego w stosunku do energii z elektrociepłowni – produkcja odnawialnej energii elektrycznej pozyskiwanej ze słońca, zmniejszy globalne zużycie energii wykorzystywanej do transportu.

Celem głównym projektu jest wsparcie funkcjonowania dotychczasowego systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz działania wspierające efektywność niskoemisyjnego transportu. 

Zadania realizowane w ramach projektu poprawiają warunki funkcjonowania komunikacji w ruchu miejskim oraz zwiększają wykorzystanie zielonej energii do ładowania akumulatorów trakcyjnych. Projekt wspiera wykonane i będące w trakcie realizacji działania podjęte w ramach projektów POIiŚ „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” oraz ”Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze”. W ramach tych projektów tabor komunikacji miejskiej stał się w większości bez emisyjny. Upłynnienie ruchu miejskiego i priorytet dla autobusów poprawi efekty wykorzystywania taboru elektrycznego.

Poprzez ograniczenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko projekt wpływa pozytywnie na zdrowie mieszkańców obszaru funkcjonalnego miasta Zielona Góra. Zostanie to osiągnięte poprzez budowę systemu ITS oraz budowę farmy fotowoltaicznej. Korzyści te są szczególnie ważne dla miejsc, w których następuje kumulacja ruchu drogowego związanego z życiem publicznym, społecznym oraz gospodarczym miasta, tj. śródmieścia, okolic dużych zakładów pracy, placówek edukacyjnych czy punktów handlowych. Ograniczenie wielkości emisji spalin do powietrza i emisji hałasu przyczyni się do poprawy jakości życia i pracy w mieście, a także zmniejszenia liczby zachorowań mieszkańców z powodu emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych do środowiska. Dotyczy to wszystkich mieszkańców aglomeracji.

Budowa farmy fotowoltaicznej przyczyni się do bezpieczeństwa dot. eksploatacji autobusów elektrycznych poprze częściowe uniezależnienie się MZK sp. z o.o. od dostawcy energii elektrycznej i dzięki temu poprawi dostępność komunikacji miejskiej. Autobusy, które będą ładowane dzięki wybudowanej farmie fotowoltaicznej charakteryzują się nowoczesną stylistyką wewnątrz i na zewnątrz pojazdów, cichą pracą silników, nowoczesnym wyposażeniem poprawiającym komfort i bezpieczeństwo podróżowania oraz mniejszą awaryjnością. Elementy te mają duże znaczenie dla obecnych i potencjalnych odbiorców komunikacji zbiorowej. Obecnie z komunikacji miejskiej w Zielonej Górze korzysta ponad 1,4 mln osób miesięcznie, rocznie ponad 21,7 mln osób. W 2018 r. w stosunku do 2015 r. zanotowano znaczący wzrost zainteresowania podróżą komunikacją miejską. Na wzrost ten z pewnością miały wpływ inwestycje podjęte przez Miasto Zielona Góra wraz z MZK sp. z o.o. w zakresie unowocześnienia i podniesienia jakości usług komunikacji publicznej w mieście. Poprawa efektywności komunikacji miejskiej przyczyni się do zwiększenia jej atrakcyjności w Zielonej Górze, a tym samym wpłynie na zwiększenie popytu na usługi publicznego transportu zbiorowego. 

Efektem zwiększenia skali wykorzystania komunikacji zbiorowej w Zielonej Górze będzie zmniejszenie liczby pojazdów osobowych w ruchu drogowym. Przyniesie to znaczące korzyści dla miasta i jego mieszkańców, takiej jak: zmniejszenie emisji spalin, zmniejszenie poziomu hałasu, zmniejszenie zatłoczenia w samochodowego i poprawę płynności ruchu drogowego w newralgicznych miejscach oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.  Dodatkowym efektem projektu będzie zmniejszenie kosztów eksploatacji autobusów elektrycznych dzięki produkcji energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych (poprzez niższe koszty energii elektrycznej). 

Planowany termin zakończenia realizacji projektu – IV kwartał 2023 r.

MECHANIZM POIiŚ

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego

Miasto Zielona Góra – Miejski Zakład Komunikacji informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze ”” realizowany przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 jest zobowiązany aby upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza umieszczonego na stronie internetowej www.pois.gov.plnieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

Jednocześnie informujemy, iż wobec pracowników, wykonawców, innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które skorzystają z powyższego mechanizmu i przekażą w dobrej wierze  informacje o możliwości wystąpienia nadużyć / nieprawidłowości; nie będą podejmowane żadne działania odwetowe.

 

wiata przystankowa ze zbitą szybą
Jesteś świadkiem wandalizmu? NIE CZEKAJ!
tel. 68 196 51
Chcesz złożyć reklamację?
Chcesz złożyć reklamację? Dzwoń lub pisz:
tel. 68 45 20 454
Zielonogórska Policja
Zielonogórska Policja i Miejski Zakład Komunikacji
Informuje! Ostrzega! Radzi!

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu