Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.Zamknij

home  |   |  Biuletyn Informacji Publicznej MZK
Historia Działalność Cennik Punkty sprzedaży biletów Kary Tabor Wykaz linii autobusowych Wykaz automatów Regulamin przewozów
Auto-Serwis Reklama
Pliki do ściągnięcia Polecamy Wyróżnienia i nagrody Galeria
Nowy rozkład jazdy 2009
Osoby niepełnosprawne Dziecko w wózku Pamiętaj, że...
Niedziela, 17 grudnia 2017 r.
Rozmiar czcionki: A A A

Jesteś w: strona główna / miejski zakład komunikacji / cennik

Rozkład jazdy MZK
Aplikacje mobilne
Interaktywna mapa
Plan Komunikacji Miejskiej


E-bilet
Wirtualny kasownik
Projekty
Zgłoszenie
Komunikacja miejska - oddechem dla miasta
POLICJA INFORMUJE! OSTRZEGA! RADZI!
Bezpieczny przystanek

Newsletter

aktualności   przetargi

Cennik

Wyciąg z Uchwały nr XXXIV.399.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2016 r.


 

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji 
miejskiej świadczone przez Miejski zakład Komunikacji w Zielonej Górze. 

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski zakład Komunikacji w Zielonej Górze. 

 

 

1.   Niniejszą uchwałą ustala się ceny i opłaty za usługi przewozowe, uprawnienia do przejazdów ulgowych oraz przepisy taryfowe 

w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, zwany dalej MZK w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze określonym w pkt 2. 

 

2.  Ustalenia niniejszej uchwały obowiązują na terenie Miasta Zielona Góra oraz gminy Zabór, która powierzyła Miastu Zielona Góra realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach podmiejskich łączących Miasto Zielona Góra z niektórymi miejscowościami gminy w ramach zawartego porozumienia międzygminnego.

 

3.  Ustala  się  strefy  biletowe  w  obszarze obowiązywania uchwały objętym publicznym transportem zbiorowym świadczonym przez MZK: 

a)  miejską strefę biletową obejmującą obszar Miasta Zielona Góra;

b) podmiejską strefę biletową na obszarze gminy Zabór,  obejmującą przejazd z Zielonej Góry do miejscowości położonych na terenie gminy i z powrotem; 

c) pozamiejską strefę biletową , poza granicami Miasta Zielona Góra, obejmującą przejazdy na terenie miejscowości podmiejskiej w gminie Zabór.

 

UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH PRZEJAZDÓW 

 

4.   Ustawowe uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów przysługują:

a)  posłom i senatorom – na podstawie właściwej legitymacji,

b)  inwalidom wojennym i wojskowym – na podstawie książeczki inwalidy wojennego i wojskowego,

c)  opiekunom, towarzyszącym w podróży inwalidom wojennym i wojskowym o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji – na podstawie książeczki inwalidy wojennego lub wojskowego, któremu towarzyszą.

 

5.  Ustawowe uprawnienia do korzystania z ulgowych biletów przysługują:

a)  kombatantom i innym osobom uprawnionym zgodnie z odrębnymi przepisami - na podstawie legitymacji o uprawnieniach kombatanckich,

b)  studentom szkół wyższych oraz studentom państwowych i niepaństwowych uczelni zawodowych  – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,

c) dzieciom i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat, nie objętej obowiązkiem szkolnym wskutek inwalidztwa lub niepełnosprawności 

– na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwe organy administracji szkolnej.

 

6.1.  Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych biletów na podstawie niniejszej uchwały przysługują:  

a) dzieciom do lat 4 - na podstawie oświadczenia o wieku dziecka osoby opiekującej się nim w czasie podróży;

b) dzieciom z niepełnosprawnością uczęszczającym do placówki opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 lub przedszkola oraz ich opiekunom w czasie podróży, w przejazdach z miejsca zamieszkania do placówki lub przedszkola i z powrotem - na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka i ważnego zaświadczenia z placówki lub przedszkola do której uczęszcza dziecko 

(z zaznaczeniem że zostało przyjęte jako dziecko z niepełnosprawnością), jak również ich opiekunom, w przejazdach bez dziecka 

z miejsca zamieszkania do placówki lub przedszkola i z powrotem - na podstawie ważnego, wydanego przez MZK, stosownego biletu elektronicznego;

c) uczniom z niepełnosprawnością realizującym obowiązek szkolny oraz ich opiekunom w czasie podróży, w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem - na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka i ważnej legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych, jak również ich opiekunom, w przejazdach bez dziecka z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem - na podstawie ważnego wydanego przez MZK stosownego biletu elektronicznego;

d)  osobom które ukończyły 70 lat - na podstawie dokumentu tożsamości stwierdzającego wiek;

e) osobom o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności), a także ich opiekunom, w czasie podróży - na podstawie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub dawnego orzeczenia 

o pierwszej grupie inwalidzkiej), jak również ich opiekunom, w przejazdach bez tej osoby z miejsca zamieszkania na warsztaty 

i do ośrodków terapii zajęciowej na podstawie zaświadczenia z tych placówek o uczestnictwie, oraz ważnego wydanego przez MZK stosownego biletu elektronicznego;

f) osobom o niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie uniemożliwiającym wcześniejsze zatrudnienie, pobierającym rentę socjalną wypłacaną przez właściwe organy, oraz opiekunom tych osób w czasie podróży - na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (również zaświadczenia o pobieraniu renty socjalnej lub ważnej legitymacji rencisty), jak również ich opiekunom, w przejazdach bez tej osoby z miejsca zamieszkania na warsztaty i do ośrodków terapii zajęciowej na podstawie zaświadczenia z tych placówek o uczestnictwie oraz ważnego wydanego przez MZK stosownego biletu elektronicznego;

g) osobom o niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie uniemożliwiającym zatrudnienie, których opiekun pobiera świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz opiekunom tych osób w czasie podróży - na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i stosownego zaświadczenia o wypłacanym świadczeniu pielęgnacyjnym, jak również ich opiekunom, 

w przejazdach bez tej osoby z miejsca zamieszkania na warsztaty i do ośrodków terapii zajęciowej na podstawie zaświadczenia z tych placówek o uczestnictwie oraz ważnego wydanego przez MZK stosownego biletu elektronicznego;

h) osobom ociemniałym oraz ich przewodnikom - na podstawie dokumentu osoby ociemniałej potwierdzającego niepełnosprawność z umiarkowanym (dawniej II grupa) lub znacznym (dawniej I grupa) stopniem niepełnosprawności o symbolu 04-O;

i) pracownikom MZK i członkom ich rodzin, pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz emerytom MZK - na podstawie ważnego wydanego przez MZK stosownego biletu elektronicznego;

j) umundurowanym funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze i Straży Miejskiej w Zielonej Górze podczas pełnienia obowiązków służbowych - na podstawie legitymacji służbowej;

k) osobom będącym członkami zwyczajnymi Związku Sybiraków urodzonym przed ukończeniem II wojny światowej, tj. przed 8 maja 1945 r., zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i gminy Zabór - na podstawie specjalnie w tym celu wydanej, w uzgodnieniu z MZK, legitymacji Związku;

l) osobom będącym członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę urodzonym przed ukończeniem II wojny światowej tj. przed 8 maja 1945 r. zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i gminy Zabór - na podstawie legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę;

ł) osobom, którym Rada Miasta Zielona Góra nadała Honorowe obywatelstwo Miasta Zielona Góra, na podstawie legitymacji wydanej przez Przewodniczącego Rady Miasta lub Rady Gminy Zielona Góra nadała Honorowe obywatelstwo Gminy Zielona Góra, 

na podstawie legitymacji wydanej przez Przewodniczącego Rady Gminy;

m) kontrolerom wyspecjalizowanych firm, działającym na zlecenie MZK w czasie wykonywania obowiązków służbowych 

- na podstawie ważnego identyfikatora z fotografią i numerem służbowym;

n) osobom zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i gminy Zabór, którym nadano odznakę „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" przez właściwego ministra do spraw zdrowia lub którym nadano tytuł i odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadany przez Polski Czerwony Krzyż, za oddanie w przypadku kobiet 15 litrów krwi, mężczyzn 18 litrów krwi, na podstawie zaświadczenia o ilości oddanej krwi wydanego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze; na podstawie tych dokumentów oraz dowodu tożsamości MZK wyda imienne uprawnienia do bezpłatnych przejazdów;

o) dzieciom do lat 7, których rodzice posiadają Kartę Zielonogórskiej Rodziny „Zgrana Rodzina” - na podstawie imiennej e-karty wydanej przez MZK;

p) posiadaczom biletów Związku Transportowego Berlin - Brandenburgia (VBB) w relacjach od/do Zielonej Góry na podstawie biletów VBB do trzech dni od skasowania biletu;

r) osobom zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra, którym nadano odznakę „Dawca Przeszczepu” przez Kierownika podmiotu leczniczego, w którym dokonano pobrania szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek lub którym nadano tytuł i odznakę „Zasłużony Dawca Przeszczepu” przez właściwego ministra do spraw zdrowia; na podstawie legitymacji „Dawca Przeszczepu” 

lub „Zasłużony Dawca Przeszczepu” oraz dowodu tożsamości, MZK wyda imienne uprawnienia do bezpłatnych przejazdów;

s) matkom i ich dzieciom, przebywającym w Schronisku Matki i Dziecka lub w mieszkaniu chronionym, działającym przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze na podstawie aktualnie obowiązującej legitymacji imiennej oraz ważnego, wydanego przez MZK, stosownego biletu elektronicznego.

2. Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych biletów na podstawie niniejszej uchwały przysługują za przewóz bagażu, w tym rowerów, wózków dziecięcych i wózków inwalidzkich.

3. Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych biletów na podstawie niniejszej uchwały przysługują za przewóz zwierząt.

 

7. Uprawnienia do korzystania z ulgowych biletów na podstawie niniejszej uchwały przysługują: 

a)  uczniom dziennych szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;

b) dzieciom w wieku od 4 do 7 lat - na podstawie dokumentów dziecka albo rodziców lub opiekunów, umożliwiających stwierdzenie wieku dziecka;

c)  emerytom, oraz tym ich współmałżonkom, na których wypłacany jest dodatek rodzinny - na podstawie dowodu osobistego i legitymacji emeryta; 

d) osobom do 70 roku życia, pobierającym zasiłek stały we właściwych ośrodkach pomocy społecznej w Zielonej Górze, i gminy Zabór, oraz tym ich współmałżonkom, na których wypłacany jest dodatek rodzinny - na podstawie dowodu osobistego i stosownego zaświadczenia o wypłacanym świadczeniu; 

e)  uczestnikom studiów III stopnia na podstawie legitymacji uczestnika studiów; 

f)  osobom do 70 roku życia pobierającym świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy w: Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA, Wojskowym Biurze Emerytalnym MON, Biurze Emerytalnym Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości - na podstawie dowodu osobistego i stosownego zaświadczenia o świadczeniu wypłacanym przez te instytucje; 

g)  osobom do 70 roku życia, które zamieniły emeryturę lub świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy na rentę rodzinną pobieraną w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA, Wojskowym Biurze Emerytalnym MON, Biurze Emerytalnym Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości 

- na podstawie dowodu osobistego, legitymacji rencisty i stosownego zaświadczenia o zamianie świadczenia wypłacanego przez te instytucje na rentę rodzinną; 

h)  zarejestrowanym bezrobotnym mieszkańcom Miasta Zielona Góra, i miejscowości, o których mowa pkt 2,którzy utracili prawo 

do zasiłku dla bezrobotnych w okresie nie pobierania zasiłku - na podstawie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ważnego przez 1 miesiąc od daty wydania. 

i)   uczniom i studentom zagranicznych szkół i uczelni posiadającym ważną międzynarodową legitymację ISIC (International Student Identity Card).

 

8. Przy wystawieniu biletu elektronicznego zostaną potwierdzone uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów na podstawie dokumentów wymienionych w pkt: 4,5,6,7. 

 

9 .  Imienny bilet elektroniczny stanowi dokument potwierdzający ulgi w czasie przejazdu autobusem. 

 

10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zielona Góra do przyznawania prawa do bezpłatnych przejazdów w dniu Wszystkich Świętych 

na liniach specjalnych skierowanych do obsługi cmentarzy na terenie Miasta Zielona Góra, do bezpłatnych przejazdów w „Dniu bez samochodu" w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz w celu obsługi innych uroczystości, w tym imprez i zawodów sportowych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim,  wprowadzania promocyjnych opłat za przejazdy dokonywanych biletem elektronicznym w różnych okresach czasu na różnych liniach, nie większych jednak niż maksymalna cena za normalny bilet obowiązujący na danej trasie.

 

11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 lipca  2016 r.  powrót»

© 2017. All rights reserved.   |   Mapa serwisu  |  Stronę odwiedzono 2152 razy