Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.Zamknij

home  |   |  Biuletyn Informacji Publicznej MZK
Historia Działalność Cennik Punkty sprzedaży biletów Kary Tabor Wykaz linii autobusowych Wykaz automatów Regulamin przewozów
Auto-Serwis Reklama
Pliki do ściągnięcia Polecamy Wyróżnienia i nagrody Galeria
Nowy rozkład jazdy 2009
Osoby niepełnosprawne Dziecko w wózku Pamiętaj, że...
Wtorek, 18 lutego 2020 r.
Rozmiar czcionki: A A A

Jesteś w: strona główna / miejski zakład komunikacji / cennik

Rozkład jazdy MZK
Aplikacje mobilne
Interaktywna mapa
Plan Komunikacji Miejskiej


Nawigacja w komunikacji miejskiej
Bilety miejskie w aplikacji
E-bilet
Projekty
Zgłoszenie
#mobilityweek
POLICJA INFORMUJE! OSTRZEGA! RADZI!
Bezpieczny przystanek

Newsletter

aktualności   przetargi

Cennik

Wyciąg z Uchwały nr LXIX.987.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2018r.


 

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji 
miejskiej świadczone przez Miejski zakład Komunikacji w Zielonej Górze. 

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.

 

 

1.   Niniejszą uchwałą ustala się ceny i opłaty za usługi przewozowe, uprawnienia do przejazdów ulgowych oraz przepisy taryfowe w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, zwany dalej „MZK”, w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze określonym w § 2.


2.   Ustalenia niniejszej uchwały obowiązują na terenie Miasta Zielona Góra oraz gminy Zabór, która powierzyła Miastu Zielona Góra realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach podmiejskich łączących Miasto Zielona Góra z niektórymi miejscowościami gminy w ramach zawartego porozumienia międzygminnego.


3.   Ustala się strefy biletowe w obszarze objęte publicznym transportem zbiorowym świadczonym przez MZK:


a)         strefę biletową A obejmującą obszar Miasta Zielona Góra;


b)        strefę biletową A + B na obszarze gminy Zabór, obejmującą przejazd z Zielonej Góry do miejscowości położonych na terenie gminy i z powrotem


c)         strefę biletową B poza granicami Miasta Zielona Góra, obejmującą przejazdy na terenie miejscowości podmiejskiej w gminie Zabór


UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH PRZEJAZDÓW

4.   Ustawowe uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów przysługują:


a)          posłom i senatorom – na podstawie właściwej legitymacji


b)         Inwalidom wojennym i wojskowym – na podstawie książeczki inwalidy wojennego i wojskowego


c)          opiekunom, towarzyszącym w podróży inwalidom wojennym i wojskowym o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji – na podstawie książeczki inwalidy wojennego lub wojskowego, któremu towarzyszą.

 

5.   Ustawowe uprawnienia do korzystania z ulgowych biletów przysługują:


a)         kombatantom i innym osobom uprawnionym zgodnie z odrębnymi przepisami – na podstawie legitymacji o uprawnieniach kombatanckich


b)        studentom szkół wyższych oraz studentom państwowych i niepaństwowych uczelni zawodowych – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej


6.   Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów na podstawie niniejszej uchwały przysługują:


a)         dzieciom do lat 7 - na podstawie oświadczenia o wieku dziecka osoby opiekującej się nim w czasie podróży;


b)        uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych do końca roku szkolnego w którym uczeń kończy 20 roku życia - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o ważną legitymację szkolną albo na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;


c)         opiekunom dzieci z niepełnosprawnością uczęszczającym do placówki opieki nad dzieckiem w wieku do lat 7 lub przedszkola w przejazdach z dzieckiem i bez dziecka z miejsca zamieszkania do placówki lub przedszkola i z powrotem - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności dziecka i ważnego zaświadczenia z placówki lub przedszkola do której uczęszcza dziecko z zaznaczeniem że zostało przyjęte jako dziecko z niepełnosprawnością;

 d)        opiekunom uczniów z niepełnosprawnością realizującym obowiązek szkolny, w przejazdach z uczniem i bez ucznia z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności ucznia i ważnej legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych;

 e)         osobom, które ukończyły 70 lat – na podstawie dokumentu tożsamości stwierdzającego wiek;

f)         osobom o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, jak również osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a także ich opiekunom, w czasie podróży - na podstawie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, jak również orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dawnego orzeczenia o pierwszej grupie inwalidzkiej a także ich opiekunom, w przejazdach bez tej osoby z miejsca zamieszkania na warsztaty, do ośrodków terapii zajęciowej oraz do stołówki MOPS-u lub innej (np. Caritas) na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o w/w orzeczenia i zaświadczenia z placówek o uczestnictwie lub objęciu opieką;

g)        osobom o niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie uniemożliwiającym wcześniejsze zatrudnienie, pobierającym rentę socjalną wypłacaną przez właściwe organy, oraz opiekunom tych osób w czasie podróży - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jak również zaświadczenie o pobieraniu renty socjalnej lub ważną legitymację rencisty lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (również zaświadczenia o pobieraniu renty socjalnej lub ważnej legitymacji rencisty) a także ich opiekunom, w przejazdach bez tej osoby z miejsca zamieszkania na warsztaty i do ośrodków terapii zajęciowej na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o w/w orzeczenie i zaświadczenia z tych placówek o uczestnictwie

h)        osobom o niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie uniemożliwiającym wcześniejsze zatrudnienie, których opiekun pobiera świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz opiekunom tych osób w czasie podróży - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenie o wypłacanym świadczeniu pielęgnacyjnym lub na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenia o wypłacanym świadczeniu pielęgnacyjnym, jak również ich opiekunom, w przejazdach bez tych osób z miejsca zamieszkania na warsztaty i do ośrodków terapii zajęciowej na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie o wypłacanym świadczeniu pielęgnacyjnym zaświadczenie z tych placówek o uczestnictwie;

i)         osobom ociemniałym oraz ich przewodnikom – na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o dokument osoby ociemniałej, potwierdzający niepełnosprawność z umiarkowanym (dawniej II grupa) lub znacznym (dawniej I grupa) stopniem niepełnosprawności o symbolu 04-O lub na podstawie dokumentu osoby ociemniałej, potwierdzającego niepełnosprawność z umiarkowanym (dawniej II grupa) lub znacznym (dawniej I grupa) stopniem niepełnosprawności o symbolu 04-O;

j)         pracownikom MZK i członkom ich rodzin, pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz emerytom MZK - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK;

k)        umundurowanym funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze i Straży Miejskiej w Zielonej Górze podczas pełnienia obowiązków służbowych - na podstawie legitymacji służbowej;

l)         osobom będącym członkami zwyczajnymi Związku Sybiraków urodzonym przed ukończeniem II wojny światowej, tj. przed 8 maja 1945 r., zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i gminy Zabór - na podstawie specjalnie w tym celu wydanej, w uzgodnieniu z MZK, legitymacji Związku;

m)       osobom będącym członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę urodzonym przed ukończeniem II wojny światowej tj. przed 8 maja 1945 r. zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i gminy Zabór - na podstawie legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę;

n)        osobom, którym Rada Miasta Zielona Góra nadała Honorowe obywatelstwo Miasta Zielona Góra oraz osobom, którym Rada Gminy Zielona Góra nadała Honorowe obywatelstwo Gminy Zielona Góra, na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o legitymację wydaną przez Przewodniczącego Rady Miasta lub Rady Gminy lub na podstawie legitymacji wydanej przez Przewodniczącego Rady Miasta lub Rady Gminy;

o)        kontrolerom wyspecjalizowanych firm, działającym na zlecenie MZK w czasie wykonywania obowiązków służbowych - na podstawie ważnego identyfikatora z fotografią i numerem służbowym;

p)        osobom zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i gminy Zabór, posiadającym odznakę „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" nadaną przez właściwego ministra do spraw zdrowia lub posiadającym tytuł i odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadane przez Polski Czerwony Krzyż, za oddanie w 15 litrów krwi – przypadku kobiet i 18 litrów krwi – w przypadku mężczyzn, na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o legitymację „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” lub zaświadczenia o ilości oddanej krwi wydanego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze; oraz dowód tożsamości;

q)        posiadaczom biletów Związku Transportowego Berlin – Brandenburgia (VBB) w relacjach od/do Zielonej Góry na podstawie biletów VBB do trzech dni od skasowania biletu;

r)         osobom zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra, posiadającym odznakę „Dawca Przeszczepu” nadaną przez Kierownika podmiotu leczniczego, w którym dokonano pobrania szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek lub posiadającym tytuł i odznakę „Zasłużony Dawca Przeszczepu” nadaną przez właściwego ministra do spraw zdrowia; na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o legitymację „Dawca Przeszczepu” lub „Zasłużony Dawca Przeszczepu” oraz dowód tożsamości;

s)         matkom przebywającym z dziećmi w Schronisku Matki i Dziecka lub w mieszkaniu chronionym, działającym przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o aktualnie obowiązującą legitymację imienną oraz zaświadczenie z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze oraz dowód tożsamości.

t)         przewóz bagażu, w tym rowerów, wózków dziecięcych i wózków inwalidzkich, oraz zwierząt nie podlega opłacie.

7.    Uprawnienia do korzystania z ulgowych biletów na podstawie niniejszej uchwały przysługują:


a)         uczniom dziennych szkół policealnych - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o ważną legitymację szkolną lub na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;

b)        emerytom oraz tym ich współmałżonkom, na których wypłacany jest dodatek rodzinny – na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o dowód osobisty i legitymację emeryta lub na podstawie dowodu osobistego i legitymacji emeryta;

c)         osobom do 70 roku życia, pobierającym zasiłek stały we właściwych ośrodkach pomocy społecznej w Zielonej Górze i gminy Zabór oraz tym ich współmałżonkom, na których wypłacany jest dodatek rodzinny - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o dowód osobisty i zaświadczenie o wypłacanym świadczeniu lub na podstawie dowodu osobistego i zaświadczenia o wypłacanym świadczeniu;

d)        uczestnikom studiów III stopnia na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o legitymację uczestnika studiów lub na podstawie legitymacji uczestnika studiów;

e)         osobom do 70 roku życia pobierającym świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy w ustawowo uprawnionych organach emerytalno-rentowych na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o dowód osobisty i zaświadczenie o świadczeniu wypłacanym przez te organy lub na podstawie dowodu osobistego i zaświadczenia o świadczeniu wypłacanym przez te organy;

f)         osobom do 70 roku życia, które zamieniły emeryturę lub świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy na rentę rodzinną pobieraną w ustawowo uprawnionych organach emerytalno-rentowych - ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o dowód osobisty, legitymację rencisty i zaświadczenie o zamianie świadczenia wypłacanego przez te organy na rentę rodzinną lub na podstawie dowodu osobistego, legitymacji rencisty i zaświadczenia o zamianie świadczenia wypłacanego przez te organy na rentę rodzinną;

g)        zarejestrowanym bezrobotnym mieszkańcom Miasta Zielona Góra, którzy utracili prawo do zasiłku dla bezrobotnych w okresie nie pobierania zasiłku - na podstawie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ważnego przez 1 miesiąc od daty wydania;

h)        studentom zagranicznych uczelni posiadającym ważną międzynarodową legitymację ISIC (International Student Identity Card) lub inny dokument potwierdzający status studenta;

i)         osobom, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.) lub na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.)

j)         osobom, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.) lub na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.)

8.1      Przy wystawieniu e-karty zostaną potwierdzone uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 6. i 7.  Imienna e-karta z zapisanymi uprawnieniami do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów stanowi dokument potwierdzający dane uprawnienia w czasie przejazdu autobusem.


9.        Upoważnia się Prezydenta Miasta Zielona Góra do:


1)        Przyznawania prawa do bezpłatnych przejazdów:

a)         w dniu Wszystkich Świętych na liniach specjalnych skierowanych do obsługi cmentarzy na terenie Miasta Zielona Góra;

b)        w „Dniu bez samochodu” w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu,

c)         w celu obsługi innych uroczystości, w tym imprez i zawodów sportowych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim;

2)        wprowadzania promocyjnych opłat za przejazdy dokonywanych biletem elektronicznym w różnych okresach czasu na różnych liniach;

3)        przyznawania prawa do bezpłatnych przejazdów na i z imprez sportowych (2 godziny przed i 2 godziny po imprezie sportowej) na podstawie porozumienia pomiędzy Klubem Sportowym a Miastem Zielona Góra i po określeniu formy partycypowania w kosztach uruchomienia dodatkowej komunikacji.

10.      Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku. powrót»

© 2020. All rights reserved.   |   Mapa serwisu  |  Stronę odwiedzono 14925 razy