Wyciąg z Uchwały nr LXIX.987.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2018r. - Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Biuletyn Informacji Publicznej MZK
Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze

Wyciąg z Uchwały nr LXIX.987.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2018r.

Przejdź do wyszukiwarki ulg

Wyciąg z Uchwały nr LXIX.987.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski zakład Komunikacji w Zielonej Górze. 

 1. Niniejszą uchwałą ustala się ceny i opłaty za usługi przewozowe, uprawnienia do przejazdów ulgowych oraz przepisy taryfowe w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, zwany dalej „MZK”, w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze określonym w § 2. 
 1. Ustalenia niniejszej uchwały obowiązują na terenie Miasta Zielona Góra oraz gminy Zabór, która powierzyła Miastu Zielona Góra realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach podmiejskich łączących Miasto Zielona Góra z niektórymi miejscowościami gminy w ramach zawartego porozumienia międzygminnego. 
 1. Ustala się strefy biletowe w obszarze objęte publicznym transportem zbiorowym świadczonym przez MZK:
  1. strefę biletową A obejmującą obszar Miasta Zielona Góra; 
  2. strefę biletową A + B na obszarze gminy Zabór, obejmującą przejazd z Zielonej Góry do miejscowości położonych na terenie gminy i z powrotem 
  3. strefę biletową B poza granicami Miasta Zielona Góra, obejmującą przejazdy na terenie miejscowości podmiejskiej w gminie Zabór

UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH PRZEJAZDÓW

 1. Ustawowe uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów przysługują:
  1. posłom i senatorom – na podstawie właściwej legitymacji
  2. Inwalidom wojennym i wojskowym – na podstawie książeczki inwalidy wojennego i wojskowego
  3. opiekunom, towarzyszącym w podróży inwalidom wojennym i wojskowym o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji – na podstawie książeczki inwalidy wojennego lub wojskowego, któremu towarzyszą. 
 1. Ustawowe uprawnienia do korzystania z ulgowych biletów przysługują:
  1. kombatantom i innym osobom uprawnionym zgodnie z odrębnymi przepisami – na podstawie legitymacji o uprawnieniach kombatanckich
  2. studentom szkół wyższych oraz studentom państwowych i niepaństwowych uczelni zawodowych – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej 
 1. Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów na podstawie niniejszej uchwały przysługują:
  1. dzieciom do lat 7 - na podstawie oświadczenia o wieku dziecka osoby opiekującej się nim w czasie podróży;
  2. uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych do końca roku szkolnego w którym uczeń kończy 20 roku życia - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o ważną legitymację szkolną albo na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;
  3. opiekunom dzieci z niepełnosprawnością uczęszczającym do placówki opieki nad dzieckiem w wieku do lat 7 lub przedszkola w przejazdach z dzieckiem i bez dziecka z miejsca zamieszkania do placówki lub przedszkola i z powrotem - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności dziecka i ważnego zaświadczenia z placówki lub przedszkola do której uczęszcza dziecko z zaznaczeniem że zostało przyjęte jako dziecko z niepełnosprawnością;
  4. opiekunom uczniów z niepełnosprawnością realizującym obowiązek szkolny, w przejazdach z uczniem i bez ucznia z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności ucznia i ważnej legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych;
  5. osobom, które ukończyły 70 lat – na podstawie dokumentu tożsamości stwierdzającego wiek;
  6. osobom o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, jak również osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a także ich opiekunom, w czasie podróży - na podstawie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, jak również orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dawnego orzeczenia o pierwszej grupie inwalidzkiej a także ich opiekunom, w przejazdach bez tej osoby z miejsca zamieszkania na warsztaty, do ośrodków terapii zajęciowej oraz do stołówki MOPS-u lub innej (np. Caritas) na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o w/w orzeczenia i zaświadczenia z placówek o uczestnictwie lub objęciu opieką;
  7. osobom o niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie uniemożliwiającym wcześniejsze zatrudnienie, pobierającym rentę socjalną wypłacaną przez właściwe organy, oraz opiekunom tych osób w czasie podróży - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jak również zaświadczenie o pobieraniu renty socjalnej lub ważną legitymację rencisty lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (również zaświadczenia o pobieraniu renty socjalnej lub ważnej legitymacji rencisty) a także ich opiekunom, w przejazdach bez tej osoby z miejsca zamieszkania na warsztaty i do ośrodków terapii zajęciowej na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o w/w orzeczenie i zaświadczenia z tych placówek o uczestnictwie
  8. osobom o niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie uniemożliwiającym wcześniejsze zatrudnienie, których opiekun pobiera świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz opiekunom tych osób w czasie podróży - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenie o wypłacanym świadczeniu pielęgnacyjnym lub na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenia o wypłacanym świadczeniu pielęgnacyjnym, jak również ich opiekunom, w przejazdach bez tych osób z miejsca zamieszkania na warsztaty i do ośrodków terapii zajęciowej na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie o wypłacanym świadczeniu pielęgnacyjnym zaświadczenie z tych placówek o uczestnictwie;
  9. osobom ociemniałym oraz ich przewodnikom – na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o dokument osoby ociemniałej, potwierdzający niepełnosprawność z umiarkowanym (dawniej II grupa) lub znacznym (dawniej I grupa) stopniem niepełnosprawności o symbolu 04-O lub na podstawie dokumentu osoby ociemniałej, potwierdzającego niepełnosprawność z umiarkowanym (dawniej II grupa) lub znacznym (dawniej I grupa) stopniem niepełnosprawności o symbolu 04-O;
  10. pracownikom MZK i członkom ich rodzin, pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz emerytom MZK - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK;
  11. umundurowanym funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze i Straży Miejskiej w Zielonej Górze podczas pełnienia obowiązków służbowych - na podstawie legitymacji służbowej;
  12. osobom będącym członkami zwyczajnymi Związku Sybiraków urodzonym przed ukończeniem II wojny światowej, tj. przed 8 maja 1945 r., zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i gminy Zabór - na podstawie specjalnie w tym celu wydanej, w uzgodnieniu z MZK, legitymacji Związku;
  13. osobom będącym członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę urodzonym przed ukończeniem II wojny światowej tj. przed 8 maja 1945 r. zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i gminy Zabór - na podstawie legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę;
  14. osobom, którym Rada Miasta Zielona Góra nadała Honorowe obywatelstwo Miasta Zielona Góra oraz osobom, którym Rada Gminy Zielona Góra nadała Honorowe obywatelstwo Gminy Zielona Góra, na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o legitymację wydaną przez Przewodniczącego Rady Miasta lub Rady Gminy lub na podstawie legitymacji wydanej przez Przewodniczącego Rady Miasta lub Rady Gminy;
  15. kontrolerom wyspecjalizowanych firm, działającym na zlecenie MZK w czasie wykonywania obowiązków służbowych - na podstawie ważnego identyfikatora z fotografią i numerem służbowym;
  16. osobom zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i gminy Zabór, posiadającym odznakę „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" nadaną przez właściwego ministra do spraw zdrowia lub posiadającym tytuł i odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadane przez Polski Czerwony Krzyż, za oddanie w 15 litrów krwi – przypadku kobiet i 18 litrów krwi – w przypadku mężczyzn, na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o legitymację „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” lub zaświadczenia o ilości oddanej krwi wydanego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze; oraz dowód tożsamości;
  17. posiadaczom biletów Związku Transportowego Berlin – Brandenburgia (VBB) w relacjach od/do Zielonej Góry na podstawie biletów VBB do trzech dni od skasowania biletu;
  18. osobom zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra, posiadającym odznakę „Dawca Przeszczepu” nadaną przez Kierownika podmiotu leczniczego, w którym dokonano pobrania szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek lub posiadającym tytuł i odznakę „Zasłużony Dawca Przeszczepu” nadaną przez właściwego ministra do spraw zdrowia; na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o legitymację „Dawca Przeszczepu” lub „Zasłużony Dawca Przeszczepu” oraz dowód tożsamości;
  19. matkom przebywającym z dziećmi w Schronisku Matki i Dziecka lub w mieszkaniu chronionym, działającym przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o aktualnie obowiązującą legitymację imienną oraz zaświadczenie z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze oraz dowód tożsamości.
  20. przewóz bagażu, w tym rowerów, wózków dziecięcych i wózków inwalidzkich, oraz zwierząt nie podlega opłacie.

 2.  Uprawnienia do korzystania z ulgowych biletów na podstawie niniejszej uchwały przysługują:
  1. uczniom dziennych szkół policealnych - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o ważną legitymację szkolną lub na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;
  2. emerytom oraz tym ich współmałżonkom, na których wypłacany jest dodatek rodzinny – na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o dowód osobisty i legitymację emeryta lub na podstawie dowodu osobistego i legitymacji emeryta;
  3. osobom do 70 roku życia, pobierającym zasiłek stały we właściwych ośrodkach pomocy społecznej w Zielonej Górze i gminy Zabór oraz tym ich współmałżonkom, na których wypłacany jest dodatek rodzinny - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o dowód osobisty i zaświadczenie o wypłacanym świadczeniu lub na podstawie dowodu osobistego i zaświadczenia o wypłacanym świadczeniu;
  4. uczestnikom studiów III stopnia na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o legitymację uczestnika studiów lub na podstawie legitymacji uczestnika studiów;
  5. osobom do 70 roku życia pobierającym świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy w ustawowo uprawnionych organach emerytalno-rentowych na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o dowód osobisty i zaświadczenie o świadczeniu wypłacanym przez te organy lub na podstawie dowodu osobistego i zaświadczenia o świadczeniu wypłacanym przez te organy;
  6. osobom do 70 roku życia, które zamieniły emeryturę lub świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy na rentę rodzinną pobieraną w ustawowo uprawnionych organach emerytalno-rentowych - ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o dowód osobisty, legitymację rencisty i zaświadczenie o zamianie świadczenia wypłacanego przez te organy na rentę rodzinną lub na podstawie dowodu osobistego, legitymacji rencisty i zaświadczenia o zamianie świadczenia wypłacanego przez te organy na rentę rodzinną;
  7. zarejestrowanym bezrobotnym mieszkańcom Miasta Zielona Góra, którzy utracili prawo do zasiłku dla bezrobotnych w okresie nie pobierania zasiłku - na podstawie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ważnego przez 1 miesiąc od daty wydania;
  8. studentom zagranicznych uczelni posiadającym ważną międzynarodową legitymację ISIC (International Student Identity Card) lub inny dokument potwierdzający status studenta;
  9. osobom, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.) lub na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn.)
  10. osobom, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.) lub na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn.)

Przy wystawieniu e-karty zostaną potwierdzone uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 6. i 7.  Imienna e-karta z zapisanymi uprawnieniami do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów stanowi dokument potwierdzający dane uprawnienia w czasie przejazdu autobusem.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Zielona Góra do: 

 1. Przyznawania prawa do bezpłatnych przejazdów:
  1. w dniu Wszystkich Świętych na liniach specjalnych skierowanych do obsługi cmentarzy na terenie Miasta Zielona Góra;
  2. w „Dniu bez samochodu” w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu,
  3. w celu obsługi innych uroczystości, w tym imprez i zawodów sportowych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim;
 2. wprowadzania promocyjnych opłat za przejazdy dokonywanych biletem elektronicznym w różnych okresach czasu na różnych liniach;
 3. przyznawania prawa do bezpłatnych przejazdów na i z imprez sportowych (2 godziny przed i 2 godziny po imprezie sportowej) na podstawie porozumienia pomiędzy Klubem Sportowym a Miastem Zielona Góra i po określeniu formy partycypowania w kosztach uruchomienia dodatkowej komunikacji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku. 

Jakdojade Zielona Góra
Oferta pracy
EUROPEAN MOBILITY WEEK
Jesteś świadkiem wandalizmu?
Jesteś świadkiem wandalizmu? NIE CZEKAJ!
tel. 68 196 51
Chcesz złożyć reklamację?
Chcesz złożyć reklamację? Dzwoń lub pisz:
tel. 68 45 20 454
Zielonogórska Policja
Zielonogórska Policja i Miejski Zakład Komunikacji
Informuje! Ostrzega! Radzi!

Znajdź nas

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Chemiczna 8
65-713 Zielona Góra

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu