Wyciąg z Uchwały nr LXIX.987.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2018r. - Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Biuletyn Informacji Publicznej MZK
Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze

Wyciąg z Uchwały nr LXIX.987.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2018r.

Przejdź do wyszukiwarki ulg

Wyciąg z Uchwały nr LXIX.987.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski zakład Komunikacji w Zielonej Górze. 

 1. Niniejszą uchwałą ustala się ceny i opłaty za usługi przewozowe, uprawnienia do przejazdów ulgowych oraz przepisy taryfowe w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, zwany dalej „MZK”, w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze określonym w § 2. 
 1. Ustalenia niniejszej uchwały obowiązują na terenie Miasta Zielona Góra oraz gminy Zabór, która powierzyła Miastu Zielona Góra realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach podmiejskich łączących Miasto Zielona Góra z niektórymi miejscowościami gminy w ramach zawartego porozumienia międzygminnego. 
 1. Ustala się strefy biletowe w obszarze objęte publicznym transportem zbiorowym świadczonym przez MZK:
  1. strefę biletową A obejmującą obszar Miasta Zielona Góra; 
  2. strefę biletową A + B na obszarze gminy Zabór, obejmującą przejazd z Zielonej Góry do miejscowości położonych na terenie gminy i z powrotem 
  3. strefę biletową B poza granicami Miasta Zielona Góra, obejmującą przejazdy na terenie miejscowości podmiejskiej w gminie Zabór

UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH PRZEJAZDÓW

 1. Ustawowe uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów przysługują:
  1. posłom i senatorom – na podstawie właściwej legitymacji
  2. Inwalidom wojennym i wojskowym – na podstawie książeczki inwalidy wojennego i wojskowego
  3. opiekunom, towarzyszącym w podróży inwalidom wojennym i wojskowym o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji – na podstawie książeczki inwalidy wojennego lub wojskowego, któremu towarzyszą. 
 1. Ustawowe uprawnienia do korzystania z ulgowych biletów przysługują:
  1. kombatantom i innym osobom uprawnionym zgodnie z odrębnymi przepisami – na podstawie legitymacji o uprawnieniach kombatanckich
  2. studentom szkół wyższych oraz studentom państwowych i niepaństwowych uczelni zawodowych – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej 
 1. Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów na podstawie niniejszej uchwały przysługują:
  1. dzieciom do lat 7 - na podstawie oświadczenia o wieku dziecka osoby opiekującej się nim w czasie podróży;
  2. uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych do końca roku szkolnego w którym uczeń kończy 20 roku życia - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o ważną legitymację szkolną albo na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;
  3. opiekunom dzieci z niepełnosprawnością uczęszczającym do placówki opieki nad dzieckiem w wieku do lat 7 lub przedszkola w przejazdach z dzieckiem i bez dziecka z miejsca zamieszkania do placówki lub przedszkola i z powrotem - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności dziecka i ważnego zaświadczenia z placówki lub przedszkola do której uczęszcza dziecko z zaznaczeniem że zostało przyjęte jako dziecko z niepełnosprawnością;
  4. opiekunom uczniów z niepełnosprawnością realizującym obowiązek szkolny, w przejazdach z uczniem i bez ucznia z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności ucznia i ważnej legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych;
  5. osobom, które ukończyły 70 lat – na podstawie dokumentu tożsamości stwierdzającego wiek;
  6. osobom o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, jak również osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a także ich opiekunom, w czasie podróży - na podstawie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, jak również orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dawnego orzeczenia o pierwszej grupie inwalidzkiej a także ich opiekunom, w przejazdach bez tej osoby z miejsca zamieszkania na warsztaty, do ośrodków terapii zajęciowej oraz do stołówki MOPS-u lub innej (np. Caritas) na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o w/w orzeczenia i zaświadczenia z placówek o uczestnictwie lub objęciu opieką;
  7. osobom o niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie uniemożliwiającym wcześniejsze zatrudnienie, pobierającym rentę socjalną wypłacaną przez właściwe organy, oraz opiekunom tych osób w czasie podróży - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jak również zaświadczenie o pobieraniu renty socjalnej lub ważną legitymację rencisty lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (również zaświadczenia o pobieraniu renty socjalnej lub ważnej legitymacji rencisty) a także ich opiekunom, w przejazdach bez tej osoby z miejsca zamieszkania na warsztaty i do ośrodków terapii zajęciowej na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o w/w orzeczenie i zaświadczenia z tych placówek o uczestnictwie
  8. osobom o niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie uniemożliwiającym wcześniejsze zatrudnienie, których opiekun pobiera świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz opiekunom tych osób w czasie podróży - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenie o wypłacanym świadczeniu pielęgnacyjnym lub na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenia o wypłacanym świadczeniu pielęgnacyjnym, jak również ich opiekunom, w przejazdach bez tych osób z miejsca zamieszkania na warsztaty i do ośrodków terapii zajęciowej na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie o wypłacanym świadczeniu pielęgnacyjnym zaświadczenie z tych placówek o uczestnictwie;
  9. osobom ociemniałym oraz ich przewodnikom – na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o dokument osoby ociemniałej, potwierdzający niepełnosprawność z umiarkowanym (dawniej II grupa) lub znacznym (dawniej I grupa) stopniem niepełnosprawności o symbolu 04-O lub na podstawie dokumentu osoby ociemniałej, potwierdzającego niepełnosprawność z umiarkowanym (dawniej II grupa) lub znacznym (dawniej I grupa) stopniem niepełnosprawności o symbolu 04-O;
  10. pracownikom MZK i członkom ich rodzin, pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz emerytom MZK - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK;
  11. umundurowanym funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze i Straży Miejskiej w Zielonej Górze podczas pełnienia obowiązków służbowych - na podstawie legitymacji służbowej;
  12. osobom będącym członkami zwyczajnymi Związku Sybiraków urodzonym przed ukończeniem II wojny światowej, tj. przed 8 maja 1945 r., zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i gminy Zabór - na podstawie specjalnie w tym celu wydanej, w uzgodnieniu z MZK, legitymacji Związku;
  13. osobom będącym członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę urodzonym przed ukończeniem II wojny światowej tj. przed 8 maja 1945 r. zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i gminy Zabór - na podstawie legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę;
  14. osobom, którym Rada Miasta Zielona Góra nadała Honorowe obywatelstwo Miasta Zielona Góra oraz osobom, którym Rada Gminy Zielona Góra nadała Honorowe obywatelstwo Gminy Zielona Góra, na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o legitymację wydaną przez Przewodniczącego Rady Miasta lub Rady Gminy lub na podstawie legitymacji wydanej przez Przewodniczącego Rady Miasta lub Rady Gminy;
  15. kontrolerom wyspecjalizowanych firm, działającym na zlecenie MZK w czasie wykonywania obowiązków służbowych - na podstawie ważnego identyfikatora z fotografią i numerem służbowym;
  16. osobom zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i gminy Zabór, posiadającym odznakę „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" nadaną przez właściwego ministra do spraw zdrowia lub posiadającym tytuł i odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadane przez Polski Czerwony Krzyż, za oddanie w 15 litrów krwi – przypadku kobiet i 18 litrów krwi – w przypadku mężczyzn, na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o legitymację „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” lub zaświadczenia o ilości oddanej krwi wydanego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze; oraz dowód tożsamości;
  17. posiadaczom biletów Związku Transportowego Berlin – Brandenburgia (VBB) w relacjach od/do Zielonej Góry na podstawie biletów VBB do trzech dni od skasowania biletu;
  18. osobom zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra, posiadającym odznakę „Dawca Przeszczepu” nadaną przez Kierownika podmiotu leczniczego, w którym dokonano pobrania szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek lub posiadającym tytuł i odznakę „Zasłużony Dawca Przeszczepu” nadaną przez właściwego ministra do spraw zdrowia; na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o legitymację „Dawca Przeszczepu” lub „Zasłużony Dawca Przeszczepu” oraz dowód tożsamości;
  19. matkom przebywającym z dziećmi w Schronisku Matki i Dziecka lub w mieszkaniu chronionym, działającym przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o aktualnie obowiązującą legitymację imienną oraz zaświadczenie z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze oraz dowód tożsamości.
  20. przewóz bagażu, w tym rowerów, wózków dziecięcych i wózków inwalidzkich, oraz zwierząt nie podlega opłacie.

 2.  Uprawnienia do korzystania z ulgowych biletów na podstawie niniejszej uchwały przysługują:
  1. uczniom dziennych szkół policealnych - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o ważną legitymację szkolną lub na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;
  2. emerytom oraz tym ich współmałżonkom, na których wypłacany jest dodatek rodzinny – na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o dowód osobisty i legitymację emeryta lub na podstawie dowodu osobistego i legitymacji emeryta;
  3. osobom do 70 roku życia, pobierającym zasiłek stały we właściwych ośrodkach pomocy społecznej w Zielonej Górze i gminy Zabór oraz tym ich współmałżonkom, na których wypłacany jest dodatek rodzinny - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o dowód osobisty i zaświadczenie o wypłacanym świadczeniu lub na podstawie dowodu osobistego i zaświadczenia o wypłacanym świadczeniu;
  4. uczestnikom studiów III stopnia na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o legitymację uczestnika studiów lub na podstawie legitymacji uczestnika studiów;
  5. osobom do 70 roku życia pobierającym świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy w ustawowo uprawnionych organach emerytalno-rentowych na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o dowód osobisty i zaświadczenie o świadczeniu wypłacanym przez te organy lub na podstawie dowodu osobistego i zaświadczenia o świadczeniu wypłacanym przez te organy;
  6. osobom do 70 roku życia, które zamieniły emeryturę lub świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy na rentę rodzinną pobieraną w ustawowo uprawnionych organach emerytalno-rentowych - ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o dowód osobisty, legitymację rencisty i zaświadczenie o zamianie świadczenia wypłacanego przez te organy na rentę rodzinną lub na podstawie dowodu osobistego, legitymacji rencisty i zaświadczenia o zamianie świadczenia wypłacanego przez te organy na rentę rodzinną;
  7. zarejestrowanym bezrobotnym mieszkańcom Miasta Zielona Góra, którzy utracili prawo do zasiłku dla bezrobotnych w okresie nie pobierania zasiłku - na podstawie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ważnego przez 1 miesiąc od daty wydania;
  8. studentom zagranicznych uczelni posiadającym ważną międzynarodową legitymację ISIC (International Student Identity Card) lub inny dokument potwierdzający status studenta;
  9. osobom, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.) lub na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn.)
  10. osobom, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.) lub na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn.)

Przy wystawieniu e-karty zostaną potwierdzone uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 6. i 7.  Imienna e-karta z zapisanymi uprawnieniami do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów stanowi dokument potwierdzający dane uprawnienia w czasie przejazdu autobusem.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Zielona Góra do: 

 1. Przyznawania prawa do bezpłatnych przejazdów:
  1. w dniu Wszystkich Świętych na liniach specjalnych skierowanych do obsługi cmentarzy na terenie Miasta Zielona Góra;
  2. w „Dniu bez samochodu” w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu,
  3. w celu obsługi innych uroczystości, w tym imprez i zawodów sportowych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim;
 2. wprowadzania promocyjnych opłat za przejazdy dokonywanych biletem elektronicznym w różnych okresach czasu na różnych liniach;
 3. przyznawania prawa do bezpłatnych przejazdów na i z imprez sportowych (2 godziny przed i 2 godziny po imprezie sportowej) na podstawie porozumienia pomiędzy Klubem Sportowym a Miastem Zielona Góra i po określeniu formy partycypowania w kosztach uruchomienia dodatkowej komunikacji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku. 

wiata przystankowa ze zbitą szybą
Jesteś świadkiem wandalizmu? NIE CZEKAJ!
tel. 68 196 51
Chcesz złożyć reklamację?
Chcesz złożyć reklamację? Dzwoń lub pisz:
tel. 68 45 20 454
Zielonogórska Policja
Zielonogórska Policja i Miejski Zakład Komunikacji
Informuje! Ostrzega! Radzi!

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu